สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2560

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2560

 

phongsakorn
นายพงศกร  อรรณนพพร
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 kittichai1
รศ. ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
                    suradet
นายสุรเดช  ทวีแสงสกุลไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

rangsan

นายรังสรรค์  เถื่อนนาดี
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

wiboon

พันตำรวจเอกวิบูลย์  วงศ์ก้อม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

soonthorn

นายสุนทร  ชูรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

subsomboon

นางสาวทรัพย์สมบูรณ์  พระแสงแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

pornnarong1

นายพรณรงค์  ศรีตระกูล
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

kittipol1

นายกิตติพล  ตางจงราช
ผู้แทนครู

jedsada1

นายเจษฎา  ตันติบัญชาชัย
ผู้แทนองค์กรชุมชน

 

pisut1

นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

surasak1

พันเอกสุรศักดิ์  สำราญบำรุง
ผู้แทนศิษย์เก่า

 

prakruthammapitsamai1

ดร.พระครูธรรมาภิสมัย
ผู้แทนพระภิกษุ

pramahakanrit

พระมหานฤทธิ์  นริสฺสโร
ผู้แทนพระภิกษุ

 

yutthasart

ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร
กรรมการและเลขานุการ

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com