สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปีการศึกษา 2560

                                                                                  kk03
 board student60
 

รายนามคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ปการศึกษา 2560

1. นางสาวธนาวรรณ วิกก ชั้น ม.5/19 ประธาน

2. นายสหัสวรรษ พาคำ ชั้น ม.5/13 รองประธานคนที่ 1

3. นายสุจินดา ลีชมรัตน ชั้น ม.5/19 รองประธานคนที่ 2

4. นางสาวณัฐสุดา พลอยโสภณ ชั้น ม.4/20 กรรมการและหัวหนาฝายวิชาการ

5. นายธีระวุฒิ ยาตา ชั้น ม.5/17 กรรมการและหัวหนาฝายบำเพ็ญประโยชน

6. นายอภิสิทธิ์ สมศรีสุข ชั้น ม.5/8 กรรมการและหัวหนาฝายสงเสริมระเบียบวินัย

7. นายภูริพงษ สุริสาร ชั้น ม.5/5 กรรมการและหัวหนาฝายกีฬา

8. นายสหัสวรรษ ประคอง ชั้น ม.4/10 กรรมการและหัวหนาฝายประชาสัมพันธ

9. นายพงศพิพัฒน เติมผล ชั้น ม.5/9 กรรมการและหัวหนาฝายสวัสดิการ

10. นายชาณุวัฒน ภูชมชื่น ชั้น ม.5/8 กรรมการและหัวหนาฝายศึกษานอกสถานที่

11. นางสาวสุภัสสรา สุปญญา ชั้น ม.5/12 กรรมการและหัวหนาฝายปฏิคม

12. นายธัญเทพ ดวงบรรเทา ชั้น ม.5/8 กรรมการและหัวหนาฝายโสตทัศนูปกรณ

13. นางสาวอรัชภรณ โคตรศรีวงศ ชั้น ม.5/13 กรรมการและหัวหนาฝายชุมชนสัมพันธ

14. นายพลภัทร การะเกษ ชั้น ม.5/5 กรรมการและหัวหนาฝายศิลป

15. นายชิรวุฒิ บุญมา ชั้น ม.5/11 กรรมการและหัวหนาฝายกิจกรรมพิเศษ

16. นางสาวอัจฉรียา พรหมนอกฐิติ ชั้น ม.4/4 กรรมการและหัวหนาฝายเหรัญญิก

17. นางสาวพรวลัย ราชเฉลิม ชั้น ม.5/7 กรรมการและเลขานุการ

18. นายศิวกร นามนวด ชั้น ม.4/9 กรรมการและผูชวยเลขานุการ

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com