สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

ฝ่ายบริหาร

ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ฝ่ายบริหาร

 

pramual
นายประมวล  กานต์รังสรรค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ


buncha
นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียน
และวัดผล

pieamsak

นายเปี่ยมศักดิ์  เหล่าอัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอาคารสถานที่

 prated
นายประเทศ  วิเศษสา
ผู้ชวยผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตร
และการสอน 

poopan

นายภูพัน  รัตนจักร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

 21397430 1905547923042280 1429043141 n

นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com