สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มงานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มงานแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

   penjan

นางเพ็ญจันทร์  มองแซ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว

kittima wassana oranut
นางกิตติมา  พันธ์ุกาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาสนา  ภัทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางอรนุช  นาคเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ing on piyathida pasuk
นางสาวอิงอร  มีเค็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปิยะธิดา  ดีรักษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพาสุข เลิศพรประสพโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
  งานพยาบาล  
alongkot
  นายอลงกต  โรจนลิ้มสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานพยาบาล
 


thanasit

นายธนะสิทธิ์  วงษ์ศรีธาตุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

yuwadee phongtana chaiyot
นางยุวดี  สามารถ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงษ์ธนา  มูลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไชยยศ  วาทิตกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
  prasart  
  นายประสาท  โนพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com