สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

   mualchon

นายมวลชน  เทศแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

kamol kanittha duangrat
นายกมล  เหล่าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขนิษฐา  หอมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางดวงรัตน์  ดียา
ครูชำนาญการพิเศษ
nadawan natthiya wanee
นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณัฏฐิญา  คุ้มตะบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวาณี  หลวงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
somchai sujin petcharat
นายสมชาย  คำหล้า
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุจินต์  หอมสิน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพชรรัตน์  จารุตัน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com