สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

   chirtkiat

นายเชิดเกียรติ  พูนพิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

pannaphong pensil panee
นายปัณณพงษ์  บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางภาณี  จรัลพงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
jaruphorn naraphorn jirapapan
นางจารุพร  สิมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิรภาพันธ์ ไชยรา
ครูชำนาญการพิเศษ
umaphorn siriporn ra jarunee sa
นางอุมาพร  สุขสอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริพร  ระวีกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุณี  สว่างปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
kontharot veerachon arunee
นางคนธรส  ตันสิทธิแพทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวีระชน  แสงศรีเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี  ช่างปัน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com