สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  21441961 1905549963042076 942354122 n

   นางลักษณาวดี   ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 21442292 1905550053042067 621042100 n 21469734 1905549896375416 116981103 n   21397720 1905549969708742 1462654813 n
นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกษศิรินทร์  อารยาวิชานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวขัตติยา ขัตติยะวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 21442978 1905549893042083 1665286239 n  21442975 1905549979708741 700704874 n 21442193 1905549989708740 170167930 n 
นางจันจิรา  ทวยนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวจิราภรณ์  ลักขณานุกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
ครูชำนาญการ
21442094 1905549889708750 187603413 n   21442030 1905549886375417 709004917 n  21397361 1905549883042084 241836240 n
 นางจุรีภรณ์  ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธนิดา  ท้าวนาง
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางนัฏฐพร  ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ 
21476128 1905549903042082 251035644 n   21442046 1905549929708746 583880820 n  21552837 1905549939708745 1157079886 n
นางนิยรัตน์  แก้วกันยา
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางบังอร  ใต้ชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางบุษกร  เทืองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
21397333 1905550046375401 1271890639 n   21442368 1905550003042072 899043736 n  21552202 1905550073042065 898046784 n
 นายพงศธร พละเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภัทรวดี  นามวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายศิริกุล  ทาแดง
ครูชำนาญการพิเศษ
 21397352 1905549959708743 795190624 n  21397303 1905549973042075 366195484 n  21469599 1905550009708738 1065381992 n
นางศิริพร  กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริเพ็ญ  ศรีตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวพร  เทพจั้ง
ครูชำนาญการ
21397316 1905549976375408 1778390050 n  21476191 1905550079708731 81629508 n   21397235 1905550039708735 873510015 n
นางสงวนวรรณ  ศิลปวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมยศ  แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกานดา  แผ้วชำนาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
21552334 1905550033042069 1328667423 n  21397410 1905550043042068 1175104100 n  21443269 1905550029708736 1546641125 n 
นางสุนทรี  สร้างสมวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลี  ปัญญาบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาริศรา  อรรคษร
ครูชำนาญการ
21442815 1905549956375410 2083706199 n  21442944 1905549899708749 729332188 n  21469507 1905550063042066 1654838967 n 
นางพชรภรณ์  เสนาสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุลีพร  จันทร์ไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพงศธร  ทิพรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 21469818 1905550049708734 733527912 n 21397698 1905549996375406 1711452429 n   21397287 1905550006375405 769436411 n
นางอรทัย  พรมลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทนา  แสนจำลาห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์  หล้าหาร
ครูชำนาญการพิเศษ
 21533765 1905550083042064 1047377761 o 21442200 1905549879708751 918992648 n  21458579 1905550019708737 1259580459 o 
นายยศวัฒน์  พาผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญณรัตน์  ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย
ครูชำนาญการ
21469637 1905549916375414 1935790226 n   21469662 1905550036375402 540181828 n 21469601 1905550069708732 430086460 n 
นางกัญญา  เกื้อกูล
ครูชำนาญการ
นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ
ครูชำนาญการ
นายศิวะ  ปินะสา
ครูชำนาญการพิเศษ
 21552485 1905549986375407 658572255 n 21443037 1905549983042074 570562961 n   21533956 1905549999708739 1678218119 o
นางสาวปุณณดา  จันสูง
ครูชำนาญการ
นางสาวนันท์นภัส  อุดมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมะลิวัลย์  ศรีสง่าชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
wipada  nongcran   21442398 1905549946375411 1084518273 n
นางวิภาดา  จอมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงคราญ  บุญอนันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญญาภา  สาระผล
ครูชำนาญการพิเศษ
 21476195 1905550056375400 324002326 n  21443221 1905550059708733 1718962899 n  21442846 1905549933042079 1257136692 n
นายุชมพร  อินทรจักรพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.นิวัติ  ต่อนี
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางบุษกล แก้วบัวดี
ครู

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com