สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

   juckkree

นายจักรี  ปรินทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

kanjana jan  dudsadee songtham 
นางกาญจนา  จันทรโคตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดุษฎี  สุวรรณวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายทรงธรรม  ชินบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
 sudket saowanid  oranut tri
นายสุดเขต  เชื้อสาวะถี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเสาวนิตย์  ศรีงามเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรนุช ไตรรัตน์ผดุงผล
ครูชำนาญการพิเศษ
kannika suksan niran
นางสาวกรรณิกา  พลพุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุขสรรค์  มะระครอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิรันดร์  กาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
aekkachai    
นายเอกชัย วิวัฒน์วงตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com