สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

   kittipol

นายกิตติพล  ตางจงราช
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

kanittha  jaruwed chaowanat 
นางกนิษฐา  ศิริพานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุเวศ  ศิริวณิชกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางเชาวนาท  กราพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 napaporn tippawan bu  nalinee
นางณภาพร  พัฒนจักร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทิพวรรณ์  บุปผาพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนลินี  กบิลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
niyubol  bussabakorn   panomprai
นางสาวนิยุบล  จารย์โพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพนมไพร  เกตุษา
ครูชำนาญการพิเศษ
 poungpaka wibool   wilailuck
นางพวงผกา  ศรีโบราณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิบูลย์  เทืองน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลลักษณ์  ประสงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
weerawan   somthawil  sunee
นางวีรวรรณ  จันทร์เทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมถวิล  หมื่นภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุณี  วิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
 atthakorn naunjan  tinnada 
นายอรรถกร  เกษรแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทินดา  หอมเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
warunee  kittinipon  angkana 
นางวารุณี  โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกิตตินิพนธ์ สิรินทรภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอังคนา  ใจตรง
ครูชำนาญการพิเศษ
 suthanapan pitchayakarn   wiraya
นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิชญากานต์  วาทโยธา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิรยา  คำหนูไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
 yupin  wipa  
นางยุพิน  ขุนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิภา  มีใจดี
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com