สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  chalermchai

   นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

kulwadee   jansamorn jaree 
นางกุลวดี  บงแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจรรย์สมร  เกษสิมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางจรี  วรชิณ
ครูชำนาญการพิเศษ
janpen juraporn pu yata
นางจันทร์เพ็ญ  ทองล้น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุฬาภรณ์  ภูสดสูง
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.ญาตา  กรุณากร
ครูชำนาญการพิเศษ
nongluck wat nongluck apai nongluck chao
นางนงลักษณ์  วัฒนะพิทักษ์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์  อภัยพันธุ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
 patita pattama  pitsamorn 
นางปทิตตา  ไชยทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
ครูชำนาญการ
นางพิชญ์สมร อินทรจักรพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ 
sujittra jurairat a nong
นางสุจิตรา  สว่างโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจุไรรัตน์  แอมนนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอนงค์  บุญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
siriluck somruedee ratchaneewan
นางศิริลักษณ์  นิสสัยพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมฤดี  มะลิซ้อน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com