สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  wirat

   นายวิรัช  พิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

kissana  kanjana   khaunpit
นางกฤษณา  กานต์รังสรรค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกาญจนา  เบญจประยูรศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางขวัญพิศ  ทองคำวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ English Program
natchaya  tippawan   natthakan
ดร.ณัฐชยา  สมมาศเดชสกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางทิพวรรณ  ศรีตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางณัฐฏกันย์  พิมพ์นารากร
ครูชำนาญการพิเศษ
naraemon nisarat bucharat
นางนฤมล  สารธิมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิศารัตน์  เหล่าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบูชารัตน์  มานุช
ครูชำนาญการพิเศษ
parinya panitnat sukanlaya
นายปริญญา  ปัญญามี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพนิตนาฏ  พิมพา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุกัลยา  วิทย์ตะ
ครูชำนาญการพิเศษ
supensee supap aksornsri
นางสาวสุเพ็ญศรี  วิวัฒนาเจริญกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุภาพ  กิดาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอักษรศรี  ชาติศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ English Program
samran siriya woramol
นางสาวสำราญ  สิกขากิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริยา  ตระกูลสุ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรบล  เตรียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ
plearnjit sujin sompich
นางเพลินจิต  หิรัญคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุจิน  นามสทอน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสมพิศ  ทวีสอน
ครูชำนาญการพิเศษ
sawat atitaya nittaya
นายสวัสดิ์  จันทร์ไตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอาทิตยา มวลเมืองสอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิตยา  ขันทะวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
preawpan praparat  
นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ
ครูชำนาญการ
นางประภารัตน์ เนื่องแก้ว
อารีล้น

ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมนภา  คำอุดม
ครู
     
นางสาวกุนดี  ภูพานเพชร
ครู
นางสาวถีรดา  โสดา
ครู
 

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com