สแกนเพื่อรับข่าวสารจากทางโรงเรียน

menu4

kkwmail
kkw elearning
e book
grade
stem
eepp
abstract
job1
bootcamp2

moe

obec
kurusapa

 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ทำเนียบบุคลากร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

prated นายประเทศ  วิเศษสา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 21442992 1905543806376025 1327866218 n 21397405 1905543823042690 2112390589 n 21397416 1905543866376019 1682449052 n 
ดร.กุลภัสสร  ศิริพรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางจินตนา  ทองป้อง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิราภรณ์  เตชะนอก 
ครูชำนาญการพิเศษ 
21475979 1905543816376024 566602675 n 21443044 1905543883042684 47225917 n 21322810 1905543829709356 1502876176 n 
นางชนกนาถ  วงศ์สุวรรณ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาวนงค์นุช  ทองภูบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิสานันท์  ชามะรัตน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
21469435 1905543836376022 1684332809 n 21443171 1905543846376021 1893734323 n 21476304 1905543853042687 1665885858 n
นางปิยะนารถ  สุริยหาร 
ครูชำนาญการพิเศษ  
 นางพิสมัย  พรมเมืองคุณ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางมณีรัตน์  พันธุตา 
ครูชำนาญการพิเศษ  
21441961 1905543863042686 161678117 n 21397576 1905543859709353 1072581922 n 21442202 1905543886376017 1052870969 n
นางมยุรี  ปรุงวิทยา 
ครูชำนาญการพิเศษ
  นางเยาวกุล  จุฬานนท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
นางสาววิไลวรรณ  สิมโฮง 
ครูชำนาญการพิเศษ    
21397345 1905543856376020 949643887 n  21443007 1905543939709345 225234572 n  21397260 1905543896376016 1757145120 n 
 นางรัมภา  พิมพุฒ 
ครูชำนาญการพิเศษ  
นายสุทธิพจน์  พิมพ์นารากร
ครูชำนาญการพิเศษ   
นางสุดาพร  พาระพัฒน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ   
21397729 1905543893042683 282589382 n 21443188 1905543906376015 1698375177 n 21476033 1905543819709357 496138773 n
นางสุทธาภรณ์  พราววิเชียร 
ครูชำนาญการพิเศษ   
นางแสงจันทร์  พิชญานุรัตน์ 
ครูชำนาญการพิเศษ   
นางนัฏทกร  ศรีทำบุญ 
ครูชำนาญการพิเศษ   
21442084 1905543869709352 844238408 n  21397437 1905543826376023 775133589 n  21442304 1905543919709347 1277524019 n 
นางสาวจุรีรัตน์ นันทัยทวีกุล 
ครูชำนาญการพิเศษ    
นางจิรภัทร  ทองชุม 
ครูชำนาญการพิเศษ   
นายนาคิน  สัจจะเขตต์ 
  ครูชำนาญการ   
21476139 1905543876376018 309900527 n 21476039 1905543843042688 1048364858 n 21443269 1905543909709348 820566854 n 
นางสาวธิดารัตน์  ช่างจัตุรัส 
ครูชำนาญการ
นางศิริลักษณ์  แสงกระจาย 
ครูชำนาญการพิเศษ    
นายกล้าณรงค์  ม่วงภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ     
21476078 1905543889709350 377595823 n  21552592 1905543903042682 1026379958 n 21476208 1905543913042681 1673467526 n
นางสุภัทรา  โพธิ์หล้า 
ครูชำนาญการพิเศษ   
นางอัศวีนา  ม่วงภูเขียว 
  ครูชำนาญการพิเศษ    
นายกิตติศักดิ์  ลีเลิศ 
    ครูชำนาญการพิเศษ  
21397651 1905543926376013 1256072959 n 21469596 1905543839709355 978198131 n 21397745 1905543933042679 1129898035 n
นายรัฐศักดิ์  แก้วหานาม 
  ครูชำนาญการพิเศษ    
   นางสาวกฤติมา  กึกก้อง 
ครูชำนาญการ
นายสถาพร  ไชยศรี 
ครูชำนาญการ
21476230 1905543873042685 1821242441 n 21397747 1905543803042692 1288654846 n  21442298 1905543879709351 949455108 n 
นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์ 
ครูชำนาญการ
  นางปาริญ์ญา  กุลหนองแดง 
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางปณิชา  พัฒนานนท์ 
ครูชำนาญการพิเศษ  
21552221 1905543929709346 739044929 n 21476130 1905543899709349 112629672 n 
 นายภาคิไนย  กะสินรัมย์ 
ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางอัจฉริยา  พหลทัพ 
ครูชำนาญการพิเศษ  

 

 

Copyright@2017 Khonkaenwittayayon School. All Rights Reserved.
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เลขที่ 58 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : สำนักงานผู้อำนวยการ 043-243922 | กลุ่มอำนวยการ/ธุรการ โทร. 043-246958
กลุ่มวิชาการ โทร. 043-242724  | กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 043-241553
งานการเงินและพัสดุ โทร. 043-000400 |  โครงการ English Program โทร.043-244730
โทรสาร 043-241280 |  
Email Address : kkwschool@hotmail.com
 ผู้ดูแลระบบ คุณครูเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์ admin@kkw.ac.th | Webmaster คุณครูสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร suthanapan@gmail.com